backgroundPrivacystatement Voedselbank Nuenen


De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze
tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het
respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over
hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken ('verwerken').

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank uw persoonsgegevens
verzamelt en verwerkt:
 • Zo zullen we, wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank,
  in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen,
  gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
 • Wanneer u als vrijwilliger bij de Voedselbank wilt meehelpen, zullen wij uw
  contactgegevens, uw motivatiebrief en de gegevens uit uw cv verwerken.
 • Als u een donatie wilt doen aan de Voedselbank verwerken wij uw naam, contactgegevens
  en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.
 • Ook verwerken wij uw contactgegevens als u leverancier bent van de
  Voedselbank.
 • Als u met ons communiceert per e-mail, hebben wij natuurlijk uw e-mailadres in onze
  computers.

Verwerking gegevens

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw
persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving.
Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we
uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is
of wij hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Uw toestemming kunt u
altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons
veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt.
De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we
onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw
gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan
noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden
bewaard totdat U niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken
bent.

Rechten

Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons
bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw
gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om
van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens
bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw
mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening
persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de
verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens
zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking).
We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere
verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder
meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het
kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij
omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de
beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Voedselbank Nuenen, Berg 22c, 5671 CC Nuenen

secretarisvbnuenen@gmail.com


Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen, dan hebt u het recht om een klacht
in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u in dat
geval aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het
best contact met deze toecihthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Home
Aanmelden + info
ANBI
Sponsors
Vrijwilligers
Jaarverslag
Archief
Voedselveiligheid
*Privacy*
Integriteit en Vertrouwenspersonen
Contact